Pharmafilter
nieuws, persbericht / 22 januari 2020

Pharmafilter verwelkomt uitspraak Rechtbank inzake Zaans MC

Deel dit artikel
Tags
bacterie / NDM-5 / rechtsuitspraak / riolering / tonto / vermaler / Ziekenhuis / zmc

Amsterdam, 22/01/2020

 

Pharmafilter, leverancier van een innovatief systeem voor afvalverwerking en waterzuivering in ziekenhuizen, is ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld door de onzorgvuldige, onvolledige en misleidende berichtgeving van het Zaans Medisch Centrum (ZMC). Het ziekenhuis moet communicatie over zogenoemde maatregelen tegen de uitbraak van de antibioticaresistente bacterie “NDM” rectificeren. Dit blijkt uit de uitspraak in kort geding die de Rechtbank Noord-Holland heeft gedaan.

Door te zwijgen over de talrijke tekortkomingen aan het eigen riool heeft het ZMC zich schuldig gemaakt aan ‘’miscommunicatie’’. Dit zegt de voorzieningenrechter in zijn 25 pagina’s tellende vonnis van 21 januari 2020. Het ziekenhuisriool telt niet alleen vele constructiefouten, de rechter wijst ook op ‘’de wijze van gebruik, beheer en reiniging’’ van het riool als factoren van belang waarom het ZMC kampt met besmettingsrisico’s via het riool. ‘’De uitbraak is tot op heden niet onder controle”, stelt de rechter vast.

Op 18 september jl. publiceerde het ZMC een persbericht onder de kop “Maatregelen tegen NDM-bacterie in het Zaans Medisch Centrum (ZMC)”. Dit ging gepaard met publicatie van interviews met woordvoerders van het ZMC bij de NOS en het Noordhollands Dagblad. De rechter noemt deze berichtgeving vanuit het ZMC ‘’suggestief’’ en ‘’misleidend’’. De door de rechter opgelegde rectificatie is inmiddels door het ZMC op zijn website gepubliceerd.

Pharmafilter zag zich genoodzaakt een kort geding aan te spannen, nadat uitvoerig overleg met het ZMC over een rectificatie vruchteloos bleek. De communicatie vanuit het ZMC heeft de reputatie van Pharmafilter geschaad en geleid tot vragen en ongerustheid bij potentiële klanten en andere belangrijke relaties van Pharmafilter.

In het gewraakte persbericht schreef het ziekenhuis ‘een ingrijpende maatregel’ te nemen ‘om deze bacterie definitief de kop in te kunnen drukken’. Dit betrof het afscheid van de afvalvermalers in het ziekenhuis. In werkelijkheid waren de afvalvermalers van Pharmafilter al in juni 2018 uit voorzorg uit het ziekenhuis verwijderd. Deze voorzorgsmaatregel heeft echter geen effect gehad op de verspreiding van de zogeheten NDM-bacterie in het ZMC, die tot op de dag vandaag doorgaat.

Tijdens en na de zitting van het kort geding op 7 januari 2020 in de Rechtbank te Haarlem werd duidelijk dat het ZMC nog steeds geen voortgang maakt in de bestrijding van de NDM-bacterie. In de afgelopen maanden is er weer een aantal nieuwe besmettingsgevallen bijgekomen. Op de rechtszitting hebben de heer dr. J. Cohen Stuart, Voorzitter van de onafhankelijke expertgroep die het ZMC bijstaat, en de heer dr. R. Roorda, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het ZMC, verklaard dat het ziekenhuis de uitbraak van de NDM-bacterie na bijna twee jaar nog steeds niet onder controle heeft. Zij gaven tegenover de voorzieningenrechter aan dat zij worstelen met een met NDM besmette zogeheten ‘’biofilm’’ op de binnenwanden van het ziekenhuisriool. Van daaruit komt de NDM-bacterie telkens weer terug in het ziekenhuis. Hoe dit gebeurt is nog onduidelijk. Er wordt nu gekeken naar ‘’andere strategieën’’ om de risico’s beheersbaar te kunnen maken, aldus het ZMC.

Het ZMC zweeg in september 2019 over een extern onderzoek dat inmiddels had aangetoond dat het riool van het ziekenhuis niet aan de wet voldoet en dat er talrijke constructiefouten geconstateerd zijn. Mede hierdoor is er op veel plekken sprake van stilstaand water in de rioleringsleidingen. Ook de toiletten en de doorspoeling voldoen niet aan de wettelijke normen. Het is aannemelijk dat deze problemen een cruciale rol hebben gespeeld en nog steeds spelen bij de besmettingen. Ook voor het goed functioneren van het Pharmafilter-systeem waren de gebreken in het riool van het ziekenhuis problematisch.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de andere ziekenhuizen in Nederland die met het Pharmafilter-systeem werken, is de berichtgeving vanuit het ZMC nauwlettend gevolgd. Geen van deze ziekenhuizen heeft in de berichten uit het ZMC aanleiding gevonden iets in het gebruik van het Pharmafiltersysteem te wijzigen. De IGJ heeft na een inventarisatie haar vertrouwen uitgesproken in de risico-analyse en beheersingsmaatregelen van deze gebruikers.

Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: ‘Wij zijn blij dat de rechter heeft bepaald dat een rectificatie op zijn plaats is. Dit is een geruststellend en belangrijk positief signaal voor al onze relaties. Helaas heeft het ZMC vanuit een te beperkte visie gewerkt. Daardoor is niet alleen onzorgvuldig en onrechtmatig over ons systeem gecommuniceerd, maar zijn de problemen van het ZMC ook nog steeds niet opgelost. Wij begrijpen heel goed dat het ZMC onder grote druk staat om de uitbraak in het ziekenhuis onder controle te krijgen. We hebben al meerdere malen onze kennis en expertise aangeboden bij het analyseren van de besmettingsrisico’s via de riolering. Dit aanbod is tot nu toe steeds afgeslagen. Wellicht staat men daarvoor nu wel voor open.’

 

Noot voor de redactie:
Voor een nadere toelichting kunt u eventueel bellen met Maikel Batelaan, directeur van Pharmafilter: 020 420 3392

Pharmafilter: een schoner ziekenhuis, een schoner milieu. Het Pharmafilter-systeem is een oplossing voor het afval en afvalwater van ziekenhuizen. Het maakt schonere en efficiëntere processen in het ziekenhuis mogelijk en het afvalwater wordt volledig gereinigd van alle medicijnresten, contrastvloeistoffen en multiresistente bacteriën. Het systeem werd in 2012 geïntroduceerd en is inmiddels operationeel in vijf ziekenhuizen in Nederland.